Hayabusa Sabiki Bait Rigs

Hayabusa Sabiki Rigs

 
$3.69
47231
 
Description:

Hayabusa Sabiki Bait Rigs Mackerel fish skin. Aurora finish. Hayabusa Sabiki Rigs

  • S-511E-10 - Size 10
  • S-511E-12 - Size 12
  • S-511E-14 - Size 14
Model Price Quantity
S-511E-10 $3.69
S-511E-12 $3.69
S-511E-14 $4.79
Add to wish list