Hayabusa Sabiki Bait Rigs

Hayabusa Sabiki Bait Rigs

 
$4.79
47173
 
Description:

Hayabusa Sabiki Bait Rigs Mix-yarn and mackerel fish skin. Aurora finish. Hayabusa Sabiki Bait Rigs

  • S-502E-14 - Size 14
  • S-502E-16 - Size 16
Model Price Quantity
S-502E-14 $4.79
S-502E-16 $4.79
Add to wish list