Hayabusa Sabiki Bait Rigs

Hayabusa Sabiki Bait Rigs

 
$3.79
47179
 
Description:

Hayabusa Sabiki Bait Rigs Mix-flasher and mackerel fish skin. Aurora finish. Hayabusa Sabiki Bait Rigs

  • S-507E-14 - Size 14
  • S-507E-16 - Size 16
Model Price Quantity
S-507E-14 $3.79
S-507E-16 $3.79
Add to wish list