Hayabusa Sabiki Bait Rigs

Hayabusa Saba Aurora Sabiki Rigs

 
$3.29
47182
 
Description:

 

Hayabusa Sabiki Bait Rigs Mackerel fish skin. Aurora finish. Hayabusa Saba Aurora Sabiki Rigs

  • S-510E-6 - Size 6
  • S-510E-8 - Size 8
Model Price Quantity
S-510E-6 $3.29
S-510E-8 $3.29
Add to wish list